7GARDOON.COM

شبکه تجاری هفت گردون 7Gardoon Commercial Network
امروز سه شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آواشناسی

معرفي
دپارتمان آموزشي موسسه از چهار گروه اصلي تشكيل شده است:
الف) گروه آموزشي تربيت پژوهشگر،
ب)گروه آموزشي علوم اجتماعي و انساني (دروس تخصصي و کلاسهاي آمادگي ارشد مجموعه علوم اجتماعي و پژوهش)،
ج) آموزش کارکنان دولت
د) گروه آموزشي زبان.
الف) گروه آموزشي تربيت پژوهشگر
شرکت تعاوني آموزشي و پژوهشي راهبرد پيمايش با فعاليت چندساله در حوزه پژوهش و آموزش دروس طرح تحقيق (پروپوزال نويسي)، روش تحقيق، آمار مقدماتي و پيشرفته و نرم افزارهاي آماري SPSS و Lisrel، براي اولين بار در کشور به عنوان يک مرکز تخصصي به اين نتيجه رسيد كه دوره هاي آموزشي تربيت پژوهشگر را با تدريس از طرح تحقيق شروع كرده و تا آموزش ارائه گزارش و مقاله نويسي به صورت يك دوره كامل ادامه دهد و در پايان، به دانش آموختگان گواهي پايان دوره اعطاء نمايد.
در ضمن اساتيد و کارشناسان موسسه تاکنون دو کتاب به نامهاي 1 - راهنماي تدوين طرح تحقيق ( پروپوزال نويسي) و 2 - راهنماي جامع کاربرد spss در تحقيقات پيمايشي (در سطوح مقدماتي و پيشرفته) تاليف نموده اند
رئوس دروس دوره آموزشي تربيت پژوهشگر
1 - آموزش طرح تحقيق/پروپوزال¬نويسي (20 ساعت)
اين دوره شامل: - انتخاب موضوع و طريقه نوشتن عنوان تحقيق، مقدمه، طرح و بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق (کلي و جزئي)، نوع و روش تحقيق، جامعه آماري (جمعيت مورد هدف)، حجم نمونه (نمونه آماري) و شيوه نمونه گيري، فرضيه هاي تحقيق، انواع متغيرها براساس نقش آنها (مستقل، وابسته و...)، تعاريف نظري و عملياتي متغيرها، شاخص سازي، نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات، ابزار سنجش، روش تجزيه و تحليل داده ها، محاسبه آماره هاي مورد نياز و...
- آموزش روش تحقيق (40 ساعت)
اين دوره شامل: - تعريف تحقيق، انواع تحقيق، انواع نظريه، تشريح سازه، مفهوم و متغير و تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها
- انتخاب مسئله و بيان فرضيه (منابع مربوط به موضوع تحقيق، انواع محدوديت هاي تحقيق و...) - جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري
- روش تحقيق براساس هدف (بنيادي، كاربردي و توسعه اي)، زمان گردآوري داده ها (تاريخي، طولي و...)، ماهيت داده ها (كمي و کيفي) و خصوصيات موضوع يا مسأله (علي – مقايسه اي، آزمايشي و...) ، - روش هاي اجراي تحقيق (اسنادي و ميداني و...) و تكنيك هاي جمع آوري اطلاعات ، - نحوه تنظيم گزارش تحقيق
3 - آموزش آمار (40 ساعت)
در اين درس، كليه مباحث آمار مقدماتي (شاخص هاي گرايش به مرکز، پراکندگي و توزيع، آزمون کاي اسکوئر و...) و آمار پيشرفته (آناليز واريانس، رگرسيون چندمتغيره، تحليل مسير و...) تدريس مي گردد.
4 - آموزش نرم¬افزار SPSS
الف - آموزش SPSS مقدماتي (24 ساعت)
اين دوره شامل: - معرفي نرم افزار SPSS، تعريف متغيرها و مقياس ها، انواع روش هاي تحقيق، انواع ابزارهاي تحقيق، - شيوه کارکردن با نرم افزار (تعريف متغيرها در Variable View و واردکردن داده در Data View) ، - چگونگي محاسبه شاخص هاي مرکزي (ميانگين، ميانه و نما) و پراکندگي (واريانس، انحراف معيار و...) ، - چگونگي انتخاب و رسم نمودار براي متغيرهاي کمي و کيفي، - نحوه اجراي دستورهاي Compute و Recode، - چگونگي محاسبه انواع همبستگي پيرسون، اسپيرمن و کندال، - آزمون کاي اسکوئر (معرفي آزمون کاي اسکوئر، چگونگي انجام آزمون کاي اسکوئر تک نمونه اي، چگونگي انجام آزمون کاي اسکوئر چندبعدي استقلال، چگونگي محاسبه ميزان همخواني متغيرها و...)، - چگونگي محاسبه انواع شاخص هاي پيوند و رابطه، - مرور كامل نرم افزار SPSS از ورود داده تا گرفتن خروجي فوق الذکر
ب - آموزش SPSS پيشرفته (24 ساعت)
- بيان مفهوم و نحوه محاسبه اعتبار و پايايي (Validity & Reliablity) ابزار اندازه گيري تحقيق، - تحليل واريانس يک راهه، چندراهه (MANOVA & ANOVA)، محاسبه آزمون هاي تعقيبي، - رگرسيون (تشريح مفهوم، کاربرد و انواع آن شامل رگرسيون ساده و چندمتغيره) و تحليل مسير (تشريح مفهوم، کاربرد آن در پژوهش، چگونگي اجرا، چگونگي تعيين برازش مدل و...)، - تحليل عاملي (تشريح مفهوم تحليل عاملي، انواع و کاربرد آن در پژوهش و چگونگي محاسبه آن)، - تحليل تشخيصي (تشريح مفهوم تحليل تشخيصي، هدف و مفروضات، چگونگي اجرا و...)، - تشريح مفهوم آزمون هاي ناپارامتري، مفروضه ها، انواع و شرايط کاربرد آنها در پژوهش (شامل آزمون هاي ناپارامتري کروسکال واليس، يو من – وايت ني، ويلکاکسون، ميانه، مک نمار، کوکران، فريدمن، علامت و...).
5 - آموزش lisrel (24 ساعت)
اين دوره شامل: مدل سازي معادلات ساختاري (ليزرل) ترکيبي از روش هاي اساسي آمار و روش تحقيق شامل تحليل مسير و تحليل عاملي مي¬باشد. در اين دوره، تلاش موسسه بر اين است كاربران بتوانند از طريق يادگيري اين نرم افزار، با روش مدل سازي معادلات ساختاري آشنا شده و آن را بكار گيرند. لذا، جهت نيل به اين هدف، موارد زير جهت آموزش به كاربران برگزيده شده اند:
- مرور کلي بر روش هاي آماري چندمتغيره (تحليل عاملي، تحليل رگرسيون و تحليل مسير)، - مباني نظري ليزرل (مرور کلي، مفاهيم اساسي، فرضيات و ...)، - آشنايي با نحوه نصب و کار با نرم افزار ليزرل، - روش هاي ساختاري کوواريانس يا مدل هاي ليزرل در علوم اجتماعي، - تفسير خروجي هاي متفاوت از ليزرل
6 - آموزش گزارش و مقاله نويسي (20 ساعت)
در اين دوره، علاوه بر مرور اجمالي بر انجام پژوهش، به نحوه نتيجه گيري و دسته بندي نتايج و در نهايت نحوه تهيه مقاله و رفرنس دهي علمي مقالات براي چاپ در مجلات ملي و بين المللي با درجه علمي و پژوهشي آموزش داده مي¬شود.
ب) آموزش در حوزه علوم اجتماعي و انساني
موسسه از بدو تأسيس تاكنون اقدام به فعاليت در زمينه آموزش حوزه¬هاي مختلف علوم اجتماعي و انساني شامل جامعه شناسي، رفاه اجتماعي، توسعه، مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، روانشناسي و ... نموده و توانسته به موفقيت هاي چشمگيري هم در اين زمينه نائل آيد. لازم به توضيح است كه فعاليت هاي آموزشي موسسه در حوزه علوم اجتماعي و انساني به دو شكل است:
1 - برگزاري كارگاه و کلاسهاي تخصصي در حوزه علوم اجتماعي و انساني
2) برگزاري كلاس هاي آمادگي کارشناسي ارشد مجموعه علوم اجتماعي و پژوهش در علوم اجتماعي
ج - آموزشي در حوزه کارکنان دولت
موسسه راهبرد در طول فعاليت خود در زمينه آموزش کارکنان دولت و با ارائه گواهي معتبر، دوره هاي مختلفي را براي سازمان هاي زير برگزار كرده است:
1) سازمان تأمين اجتماعي؛ آموزش SPSS 2) كاركنان شرکت پارس خودرو 3) کارکنان شهرداري
4) كاركنان شرکت ملي گاز ايران 5) و...
- قابليت ها و توانمندي ها
موسسه راهبرد با بهره گيري از كادر علمي بخش پژوهش خود، آمادگي برگزاري كارگاه هاي مختلف در زمينه طرح تحقيق، روش تحقيق و SPSS براي سازمان ها و شركت ها را دارد.
د) گروه آموزشي تخصصي زبان ( در سطوح صرفاً دانشگاهي)
- معرفي
موسسه راهبرد با اهتمام به فعاليت در زمينه آموزش تخصصي زبان، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش زبان انگليسي در حوزه هاي مختلف مكالمه، تافل، iBT، IELTS و... نموده است.
- دوره¬ها
دوره هاي زبان موسسه در چندين گروه از مكالمه تا نگارش مقاله علمي تعريف و طراحي شده است:
1) مكالمه
اين دوره با بهره¬گيري از جديدترين كتاب هاي آموزشي (2010) و متدي منحصر به فرد به صورت اختصاصي در موسسه راهبرد برگزار مي شود. هدف اين دوره برآورده ساختن نياز زبان آموزان در برقراري ارتباط موثر و صحيح است. به منظور دستيابي به اين هدف با اتكا بر سالها تجربه كادر آموزش، زبان آموزان در موقعيت هاي واقعي قرار گرفته و با توجه ويژه به مباحث و تفاوت هاي فرهنگي - اجتماعي به برقراري ارتباط صحيح مي پردازند.
اين دوره در سه ترم ويژه برگزار مي شود:
1) Elementary 2) Intermediate 3) Upper - intermediate
زبان آموزان پس از اتمام اين دوره در سطح پيشرفته وارد دوره هاي "مكالمه آزاد" (Free Discussion ) خواهند شد. اين دوره فرصتي خواهد بود تا زبان آموز با بهره گيري از دانش زباني عقايد خود را درباره موضوعات مختلف بيان كرده و به بحث گذارد.
دوره هاي مكالمه فشرده، دو روز در هفته ‌ تشكيل مي شود.
2) تافل (Toefl)
دوره تافل در دو دوره T1 و T2 برگزار مي شود. آن دسته از دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه ها كه مايل به شركت در آزمون دكتري تخصصي داخل كشور مي باشند، پس از شركت در آزمون سطح، در يكي از دوره هاي T1 يا T2 ثبت نام مي شوند. دوره T1 مناسب متقاضياني است كه در آزمون سطح حدنصاب لازم را كسب نكرده باشند. در دوره T1 مقدمات آموزش داده مي شود و در دورهT2 كه دوره مهارتي است، زمينه اكتساب نمره قطعي فراهم مي شود.
3) تافل iBT (internet Based Toefl)
تافلiBT به عنوان دوره اي معتبر و بين المللي براي سنجش 4 مهارتReading, Writing, Speaking, Listening برگزار مي گردد. اين دوره، آخرين متد سنجش مهارت هاي 4 گانه زبان انگليسي (‌به جز IELTS) مي باشد.
حدود 6000 كالج و دانشگاه در 110 كشور، نمرات اين آزمون را مي پذيرند. پيش از آزمون iBT، آزمون هايCBT و PBT با رنج امتيازي متفاوتي از دوره آخر يعني iBT برگزار مي شدند. براي پذيرش از دانشگاه هاي خارج از كشور كسب نمره 550 (حداقل نمره قبولي) از 670 (كل نمره) ‌در آزمونPBT نمره قابل قبول براي پذيرش، و در آزمون CBT سقف نمره 300 و حداقل نمره قبولي 237 بوده است. اما در دوره iBT هر مهارت شامل 30 امتياز است و كل آزمون 120 نمره. هر مهارت به صورت جداگانه مورد آزمون قرار مي گيرد و مجموع نمرات مهارت ها است كه كل نمره فرد را مشخص مي كند. در موسسه راهبرد، دوره هاي تافل iBT در 2 دوره برگزار مي گردد. هر فرد با توجه به نمره آزمون سطح در دوره P1 يا P2 و يا دوره iBT شركت مي كند. 4 مهارت دوره iBT در طول يك دوره 120 ساعته به صــــــورت همزمان آموزش داده مي شود.
براي اطلاع از زمان ثبت نام آزمون iBT مي توانيد به سايت رسمي ETS مراجعه نماييد: www.ets.org/toefl
4) IELTS (The International English Language Testing System)
موسسه راهبرد پيمايش اقدام به برگزاري دوره هاي مبتدي تا عاليIELTS نموده است. لازم به توضيح است كه سيستم هاي مشابه صرفاً زبان آموزان متوسط تا عالي را براي اين آزمون آماده مي سازند.
5) زبان عمومي
به منظور افزايش دانش عمومي زبان انگليسي داوطلبان ورود به مقاطع تحصيلات تكميلي (ارشد)‌ و دكتري دانشگاه هاي داخل كشور، ‌موسسه راهبرد اقدام به برگزاري كلاس هاي زبان عمومي و تافل نموده است. متقاضيان زبان عمومي آمادگي كنكور ارشد در يك دوره 30 ساعته، اصول پايه دستور زبان انگليسي، مهارت هاي خواندن و درك مطلب، و واژگان پايه را مي آموزند.
6) فن ترجمه
آشنايي دانشجويان با اصول و قواعد ترجمه متون تخصصي به زبان فارسي، يكي از نيازهاي علمي دانشجويان است كه همواره دانشجويان زيادي در اين راه با دشواري مواجه اند. موسسه راهبرد با اهتمام به ضرورت اين موضوع، يكي از پرطرفدارترین دوره هاي آموزش اصول فن ترجمه به روش گشتاري را برگزار می نمايد.
7) آواشناسي (Phonetics)
با توجه به اينكه در راه دستيابي به تلفظ صحيح يك زبان بيگانه آگاهي از شيوه و محل توليد صحيح آواها، موسيقي گفتار، تكيه و تركيب آواها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، موسسه راهبرد با برگزاري دوره هاي فشرده آموزش آواشناسي زبان انگليسي، به اين نياز زبان آموزان پاسخ مقتضي داده است. اين دوره به زبان آموز مي آموزد چگونه انگليسي را با لحن و موسيقي خاص زبان انگليسي صحبت كند، بدون اينكه لحن و موسيقي زبان فارسي در آن دخيل شود.
لازم به ذكر است كه دوره آواشناسي به پيش نياز خاصي احتياج ندارد و شركت در اين دوره براي كليه زبان آموزان و در تمام سطوح آزاد است. آواشناسي در يك دوره 10 ساعته برگزار مي شود.
8) خواندن و درك مطلب (Reading Comprehension)
بسياري از دانشجويان تحصيلات پايه و تكميلي رشته هاي مختلف بارها با مسأله ترجمه متون انگليسي مواجه بوده اند. اين مسأله ناشي از اين تصور غلط است كه براي دريافت و درك مطلب مقالات و كتاب هاي تخصصي، گام نخست، ترجمه متن مورد نظر است. حال آنكه راه درست، برخورداري از دانش "چگونه" خواندن متون زبان انگليسي است. خواندن Reading)) يكي از 4 مهارت اصلي زبان آموزي است كه از فنون و تكنيك هاي خاصي برخوردار است. با بهره گيري از اين فنون مي توان بدون نياز به ترجمه به زبان مادري، مفاهيم را درست تر، بهتر و سريعتر درك و دريافت نمود. واحد خواندن در يك دوره فشرده 24 ساعته برگزار مي شود.
9) دوره نگارش (Writing)
در اين دوره، ‌علاقمندان با اصول پايه نگارش زبان انگليسي شامل: ساختار جملات، انسجام و پيوستگي متن (Cohesion & Coherence)، پاراگراف نويسي ‌و چارچوب كلي نگارش به زبان انگليسي آشنا خواهند شد.
10) آيين نگارش مقالات تخصصي (به فارسي و انگليسي)
در اين دوره، دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي با روش هاي تدوين مقالات علمي و پژوهشي مورد تأييد ژورنال هاي خارجي آشنا مي شوند.
- نوع خدمات
موسسه راهبرد به منظور بهره مندي فراگيران مختلف از خدمات اين موسسه، خدمات خود را به دو شكل حضوري (محل دفتر موسسه) و اعزام استاد به محل سازمان ها و شركت ها ارائه مي دهد.

آواشناسیشرکای تجاری این آگهی داغ گردون این آگهی سایت گردون این آگهی


نام:
ایمیل :
پیام
پایتخت ایران ؟فارسی
خصوصی(فقط برا صاحب آگهی نمایش داده شود)

:نام  RAHBORD (برای دیدن سایر آگهی های RAHBORD کلیک کنید. )RAHBORD
سامانه پیامک :  
تلفن:  88630251 - 88630252
فکس :   88630282
تلفن همراه :  
تاریخ ورود به هفت گردون :  شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
تاریخ به روز رسانی :   شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
تاریخ انقضا :  شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
موقعیت آگهی:  استان تهران / شهر تهران
لینک آگهی: 
تعداد بازدید:  1258 نمایش آمار آگهی
ایمیل:    
آدرس :   خیابان کارگر شمالی - 20 متر بالاتر از پمپ بنزین - کوچه لاله - پلاک 2 طبقه 3
قیمت : 
اشتراک - ذخیره:   Share/Bookmark
نسخه قدیم :   آواشناسی*
کارشناس : 
آگهی های دیگر از صاحب آگهی
تصاویر و محصولات مرتبط با آگهی
سایر پروفایل های فعال در گروه - کمک آموزشی

مرجان مرادی

محمد خسروی

yasavolishop
کتاب و مجلات >>> کمک آموزشی شهر تهران

فال تاروت وقهوه نگین

چهارشنبه، ۲۲ دي ۱۳۹۵

فال تاروت وقهوه "نگین"تلفنی وحضوری قیمت ده هزارتومان شماره تماس 09308095298 ...


فال تاروت وقهوه نگین

چهارشنبه، ۲۲ دي ۱۳۹۵

فال تاروت وقهوه "نگین" تلفنی وحضوری قیمت ده هزارتومان شماره تماس 09308095298 ...


خرید کتاب فرمول های جادویی رنگ، مش و لایت

سه شنبه، ۱ دي ۱۳۹۴

این کتاب موارد زیر را آموزش می بینید ** آشنایی با رنگ ها (فانتزی، دائم، موقت) ** آشنایی با رنگساژ ها (فانتزی، دائم، موقت) ** آشنایی با کلیه رنگ کردن مو بی رنگ کردن مو انج دکلره مو .. ** انواع ...


کتابهای درسی و کمک درسی

سه شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

تهیه و ارسال کتابهای درسی و کمک درسی کلیه سطوح مدارس (ابتدائی –راهنمائی-دبیرستان –کاردانش و فنی حرفه ای) و پیش دانشگاهی و دانشگاهی که شامل کلیه کتابهای موجود می باشد. پیام نور ، راه ، استادی ، طلایی ، دانشجو ، سیمیا ، گام 2 ، فرانما ، فراگیر هگمتانه ، ...


persian wolves مجله علمی فرهنگی و سرگرمی با مطالب جدید

چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۳

مجله رنگارنگ persian wolves حاوی بهترین مطالب علمی ، روانشناسی ، فرهنگی ، خبری و سرگرم کننده است که از معتبر ترین منابع بر گرفته شده است امید آنکه بتوانیم موجب اعتلای اطلاعات شما شویم و دقایق لذت بخشی را برای شما با جمع آوری این مطالب رقم بزنیم برای ...


مجموعه سوالات تیزهوشان 30 استان (ششم به هفتم)

يكشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

* برای اوّلین بار *کامل ترین مرجع جهت آمادگی ورود به دبیرستانهای تیزهوشان و مدارس نمونه * سؤالات آزمون های برگزار شده ی 30 استان (ورودی 93-92) به صورت دفترچه های جداگانه نه در قالب یک کتاب * پاسخنامه ی تشریحی ـ آموزشی به منظور توانایی و تسلّط در پاسخ گویی به سؤالات مشابه * ...


تیزهوشان جامع (ششم ابتدایی)

يكشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

*بهترین مرجع جهت آمادگی ورود به دبیرستانهای تیزهوشان و مدارس نمونه * چیدمان هوشمندانه ی 3116 تست * برنامه ریزی شده، دارای مسیر آموزشی و همگام با کتابهای درسی * درس به درس، مرحله به مرحله و هدفمند * به انضمام 1068 سؤال از آزمونهای تیزهوشان 93-92 سراسر کشور 234*تست از چاپ اوّل این ...


آموزش روش تحقيق

شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۲

6) فن ترجمه آشنايي دانشجويان با اصول و قواعد ترجمه متون تخصصي به زبان فارسي، يكي از نيازهاي علمي دانشجويان است كه همواره دانشجويان زيادي در اين راه با دشواري مواجه اند. موسسه راهبرد با اهتمام به ضرورت اين موضوع، يكي از پرطرفدارترین دوره هاي آموزش اصول فن ترجمه به ...


تافل toefl

شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۲

دوره تافل در دو دوره T1 و T2 برگزار مي شود. آن دسته از دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه ها كه مايل به شركت در آزمون دكتري تخصصي داخل كشور مي باشند، پس از شركت در آزمون سطح، در يكي از دوره هاي T1 يا T2 ثبت نام ...


شرکت پازل ایران

سه شنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

 هدیه مناسب جهت روز ولنتاین  عکس فرزند دلبندتان را پازل کنید  پازل کردن تصاویر خانوادگی و بیاد ماندنی  لحظات تکرار نشدنی زندگی خود را پازل کنید  پازل کردن عکس عروسی و عقد برای آنان که دوستشان دارید  تولید پازل در ابعاد و قطعات مختلف  تصویر دلخواه خود را جهت پازل کردن سفارش دهید حتی 1عدد  سفارش پازل ...


  [1]  2  صفحه بعد  صفحه آخر(2)
پنل کاربری
ثبت اطلاعات شرکت ها
 • کتاب و مجلات
 • گروه آگهی ها
  دوستان ما
  لینک دوستان
  آگهی های ویژه
  پرداخت آنلاین
  تماس با ما
  Emailشماره تلفن ها و
  آگهی های بروز شده
  آگهی های پیشنهادی
  آخرین آگهی های ارسال شده
  آخرین آگهی های رایگان
   دانلود نوار ابزار ۷گردون